AVG

AVG

Algemene privacy verklaring

“ZeeCaf” per 25-5-2018

De ZeeCaf hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en bescherming van uw privacy.


In deze verklaring geeft de vereniging informatie hoe we omgaan met persoonsgegevens. De vereniging doet al het mogelijke om uw privacy te beschermen en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat de vereniging in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerkt overeenkomstig het doel waartoe ze zijn verstrekt - verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt - u vraagt uw persoonsgegevens te verstrekken - technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen - geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn - op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteert


Bewaartermijn: de vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven dan wel op grond van de Wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard, nadat het doel waartoe werd verstrekt, is vervallen.


Beveiliging van de gegevens:

- alle personen die namens de vereniging inzage hebben in uw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan - alle systemen m.b.t. persoonsgegevens zijn versleuteld met gebruikersnaam en wachtwoord - van persoonsgegevens wordt een back-up gemaakt voor eventualiteiten - maatregelen worden getest en geëvalueerd - Bestuur van de vereniging is geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens
Uw rechten omtrent uw gegevens:

- u heeft recht op inzage en op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke de vereniging van u ontvangt

u kunt daartoe contact opnemen met de vereniging - ledenadministratie via de gegevens als vermeld op onze site u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

u heeft het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een derde. De vereniging vraagt u zich te legitimeren alvorens gehoor te geven aan voornoemd verzoek.


Klacht:

met klachten over de verwerking vraagt de vereniging u contact op te nemen met de Ledenadministratie. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende commissie op het gebied van privacy bescherming.

de vereniging kan zijn privacy statement wijzigen. Daarvan zal men bericht doen op de site. Eerdere versies zullen in ons archief worden opgeslagen.